Het woord qurbani komt van het woord qurb (nabijheid). Technisch gezien refereert qurbani naar het slachten van dieren ter gelegenheid van Eid-ul-Adha (het offerfeest), met het doel om de nabijheid van Allah (swt) te bereiken. In een bredere context betekent dit het opofferen van al hetgeen dat een mens bezit, zoals geld, status, comfort en zelfs het leven op de weg van Allah (swt). Allah (swt) zegt in de Qur’an: “Mijn gebeden, mijn bedevaart en mijn opofferingen en mijn leven en mijn dood zijn enkel voor Allah (swt), de Heerser van de Werelden.” [Surah al-Anam:162]

eid-al-adha-bangladesh

De historische achtergrond van het slachten

De daad van het slachten van dieren om nabijheid van Allah (swt) te verkrijgen, dateert uit de tijd van Adam (as). De heilige Qur’an heeft dit als de eerste offer op de weg van Allah van de zonen van Adam (as), Habeel en Qabeel, genoemd.

Hoewel de zonen van Adam (as) grondleggers zijn van de traditie van het slachten, kennen vele het voornamelijk door het incident waarbij Ibrahim (as) en zijn zoon Ismail (as) waren betrokken. Deze offer is een reflectie van de grootste offer op deze wereld. Om deze offer te herdenken voeren moslims over de hele wereld de daad van slachten uit op de 10e van Dhil-Hajj.

Het doel van het slachten

Slachten is niet enkel een ritueel, maar veel meer dan dat. Het is een sunnah van Ibrahim (as) en wordt in de praktijk uitgevoerd door moslims om de geest ervan te herleven. Zoals Allah (swt) heeft gezegd in de heilige Quran: “En wij hebben een offer vastgesteld voor alle mensen.” [Al- Hajj 34:22]

Allah (swt) heeft het volgen van de sunnah van Ibrahim (as) de status van aanbidding gegeven. Sy Zaid Bin Arqam (ra) levert over dat de metgezellen vroegen, “O Profeet van Allah! Wat betekent dit offeren?” Hij antwoordde: “Het is de sunnah van jullie vader, Ibrahim (as). De metgezellen vroegen: “Zullen wij beloond worden voor deze offer?” Hij antwoordde: “Jullie zullen de beloning krijgen van elke haar (van de geofferde dieren).” De metgezellen vroegen: “En als het een lam is?” Hij antwoordde: “Ook dan krijg je de beloning van elke haar.” [Sunan Ibn Maja]

Abu Huraira (ra) levert over: “Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) overwoog om te offeren, dan kocht hij twee zwarte lammen met stevige horens. Hij slachtte één lam in de naam van iedere persoon uit zijn Ummah en slachtte de andere lam namens zichzelf en zijn kinderen.” [Sunan Ibn Maja]

Hanash (ra) levert over: “Ik zag Imam Ali (ra) een lam slachten, en vroeg hem voor wie het was. Hij antwoordde: “De Profeet (vzmh) heeft mij geadviseerd om een offer te doen namens hem. Op basis van zijn advies offer ik in de naam van de Profeet (vzmh).”
[Sunan ibn Dawood]

Dit laat ons zien dat de Profeet (vzmh) niet alleen in zijn naam en zijn familie offerde, maar ook in naam van zijn Ummah. Allah (swt) heeft hem gezegend met deze daad van gedenken en herleven van de sunnah van Ibrahim (as). Dit is de reden dat de Profeet (vzmh) Imam Ali (ra) heeft geadviseerd om de daad van offeren te continueren in zijn eigen naam én in de naam van de Profeet (vzmh). Imam Ali (ra) heeft dit advies zijn hele leven opgevolgd.

Het volgen van de Sunnah van Ibrahim (as) houdt niet alleen in om rituelen op te volgen, maar dient ons te inspireren om de geest van het offeren te implementeren in onze levens. De sunnah van Ibrahim (as)  leert ons om alles te offeren omwille van het geloof. Als deze belofte ontbreekt dan is offeren niet meer dan een ritueel.

Het gevoel van opoffering opwekken onder de moslims

Het tweede doel van het offeren is het creëren van het gevoel van opoffering onder de Moslims. Om deze reden heeft Allah (swt) de moslims verplicht gesteld deze daad te verrichten tot de Dag des Oordeels.

Hazrat Abdullah ibn Umar (ra) levert over: “De Heilige Profeet heeft 10 jaar in de heilige stad Madina geleefd en offerde  dieren.” [Jami Tirmidhi]

Het daadwerkelijke doel van het offeren is het creëren en bevorderen van gevoelens van opoffering, zodat de moslims bereid zijn alles op te offeren wat hen lief is voor Allah (swt).

Elke daad heeft impact op de persoonlijkheid van de mens en het hart, maar er zijn specifieke daden die bevorderlijk zijn in het verkrijgen van nabijheid van Allah (swt). Het slachten is ook een daad dat enkel zijn doel volbrengt als het is gericht is op het bereiken van de tevredenheid van Allah (swt). Allah zegt in de Heilige Quran: “Het is noch het vlees (van de geslachte dieren) noch hun bloed dat Allah bereikt, maar het is jouw vroomheid dat Hem bereikt.” [al-Hajj, 22:37]

Nog voordat het bloed van het geofferde dier op de grond valt, accepteert Allah (swt) het in Zijn Hof en beloont Hij diegene die een offer verricht, mits het met de juiste intentie is gedaan.

Een voorwaarde voor acceptatie van het offer is het bezitten van goede intenties en oprechtheid van het hart. Als een daad (al is het een kleine daad) is uitgevoerd met volledige mate van oprechtheid, dan verheft het degene die de daad uitvoert. En als oprechtheid en een juiste intentie ontbreken in diezelfde daad, zal het geen waarde hebben bij Allah (swt). Als de daad van het slachten wordt uitgevoerd omwille van het laten zien van rijkdom en status zal het niet beloond worden door Allah.

In het licht van de Heilige Qur’an en Sunnah kan men tot de conclusie komen dat het niet draait om de vorm van een daad, maar de oprechtheid in het hart en de intenties achter een daad. Het ultieme doel van het offeren is het bereiken van toewijding aan Allah (swt). Als dit niet is bereikt, dan is het offeren  slechts een ritueel geweest. Daarom moet de intentie van het offeren het bereiken van de nabijheid en tevredenheid van Allah (swt) zijn.